Общи условия на пътуване

 
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ С ОБЩА ЦЕНА

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА
ОРГАНИЗИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ С ОБЩА ЦЕНА


 

1. РЕЗЕРВАЦИИ


1.1. Резервации се приемат в офисите на ТУРОПЕРАТОРА или в агентската мрежа в страната, съгласно условията на съответната програма.
1.2. Резервациите се осъществяват по телефон, факс или интернет.
1.3. Резервацията се счита за валидна след потвърждение от страна на ТУРОПЕРАТОРА, попълване на Резервационна бланка, подписване на Договора за организирано пътуване и Общите условия към него от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ и внасяне на депозит до 3 /три/ дни от датата на потвърждение от ТУРОПЕРАТОРА.
1.4. Договорът важи само за изрично описаните в него услуги. Всички неупоменати допълнителни услуги в договора са предмет на отделно споразумение. За тях ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи отделно заплащане.
В случай на неосъществяване на отделна допълнителна туристическа услуга, поради обективни обстоятелства, ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ пълния размер на платената цена, като не дължи други обезщетения и неустойки.
Неосъществяването на допълнителна услуга не е основание за отказ от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ от договора за организирано пътуване.
Допълнителна услуга по смисъла на настоящите общи условия е всяка допълнителна туристическа услуга, която не е включена в общата пакетна цена, независимо дали е изрично посочена в договора за организирано туристическо пътуване с обща цена.
1.5. ТУРОПЕРАТОРЪТ съобразява дейността си с изискванията на Регламент /ЕО/ № 1107 от 2006г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ТУРОПЕРАТОРА при сключване на договора в писмен вид за туристи с увреждания или с ограничена подвижност, като впише съответните обстоятелства в договора. За пътувания с автобус и по вода ТУРОПЕРАТОРЪТ съобразява дейността си с изискванията на:
› Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011г. относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 55/1 от 28 февруари 2011г.), по отношение на лица с увреждания или с ограничена подвижност с цел пътуване с автобус.
› Регламент (ЕС) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010г. относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 334/1 от 2010г.)

2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ


2.1. Права и задължения на ТУРОПЕРАТОРА

2.1.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ носи пълна отговорност за изпълнението и качеството на всички туристически услуги, включени в договора за туристически пакет съобразно Закона за туризма и настоящите общи условия.
2.1.1.1. Туроператорът е длъжен да окаже без необосновано забавяне подходящо съдействие на изпаднал в затруднение пътуващ, включително когато поради непреодолими и извънредни обстоятелства не е възможно да се осигури завръщането на пътуващия, като:
1. осигури полезна информация за здравните услуги, местните власти и предоставянето на консулска помощ;
2. окаже съдействие на пътуващия да осъществи междуселищни и/или международни комуникации и да намери алтернативни туристически услуги.
Когато затруднението на пътуващия е причинено умишлено или поради небрежност от самия него,  ТУРОПЕРАТОРЪТ изисква заплащането на разумна такса за оказаното съдействие, която не надвишава действителните разходи, направени от  ТУРОПЕРАТОРА за оказаното съдействие.
2.1.2. ТУРОПЕРАТОРЪТ има сключена застраховка „Отговорност на Туроператора” по чл. чл. 97(1) от ЗТ при ЗАД АРМЕЕЦ. Сертификатът за сключената застраховка се предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ преди пътуването.
2.1.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя задължителна/доброволна медицинска застраховка на ПОТРЕБИТЕЛЯ за пътувания извън страната по стандартните условия на ЗАД Армеец, като предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ оригинална застрахователна полица преди началото на пътуването. Съществените елементи на сключената застраховка медицински разходи при болест и злополука на туриста:
› Срещу платена застрахователна премия Застрахователят сключва застраховка Помощ при пътуване в чужбина и се задължава при настъпване на застрахователно събитие, покрито по условията на сключената застрахователна полица, да обезщети разходи и суми, определени по вид и до лимитите за съответното покритие.
› Застраховката е валидна за цял свят с изключение територията на Република България и страната на постоянно местожителство на Застрахования (в случай, че е различна от България).
› Застрахователната сума и срокът на застраховката са посочени в съответната застрахователна полица.
› Условията по застраховката са посочени в Общите условия на застрахователя и застрахователната полица.
Застраховката по чл. 2.1.3 може да не се сключи, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ представи пред  ТУРОПЕРАТОРА валидна полица за сключена дългосрочна застраховка "медицински разходи при болест и злополука на туриста", чийто период на валидност обхваща и периода на договора за конкретното пътуване.
2.1.3.1. За всички туристи до 69 години застраховката „Помощ при пътуване в чужбина“ е с лимит на отговорност , конкретно посочен за всяка програма, като застрахователната премия е включена в цената на програмата. Туристите, които са на възраст 70 години и над тази възраст дължат допълнителна застрахователна премия, която се посочва в конкретния договор и се заплаща от туриста, ведно с окончателното плащане по договора.
2.1.3.2. Туристе на възраст между 70 и 84 години, пътуващи на територията на Европа  се застраховат с лимит на отговорност 15 000 евро. Туристе на възраст между 70 и 84 години, пътуващи извън Европа,  се застраховат с лимит на отговорност 30 000 евро. Туристи на възраст 85 години и повече се застраховат с лимит на отговорност 15 000 евро.
2.1.3.3. Всеки пътуващ може да сключи допълнителна доброволна застраховка за покриване на допълнителни рискове като за покриване на разходите за съдействие, включително репатриране на пътуващия в случай на смърт и други. Информация се предоставя от представител на ТУРОПЕРАТОРА.
2.1.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ информация и възможност за сключване на застраховка „Отмяна на пътуване“, както и за покриване на останалите разходи за прекратяване на договора за туристически пакет от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ срещу допълнително заплащане. Застраховката се сключва до 5 /пет/ дни след подписване на договора за пътуване и стойност от 1.5% до 2.7% от застрахованата сума в зависимост от броя дни до приключване на пътуваето.
2.1.4.1. За туристи навършили  80 години и повече не се сключва застраховка „Отмяна на пътуване“. За лица, които са на възраст между 70 /семедесет/  и 79 /седемдесет и девет/ години, Застрахователя е определил завишена застрахователна премия, която се отразява в договора за застраховката.
2.1.5. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото на промяна на указаните хотели, заведения за хранене или развлечения с равностойни от същата категория и същото местоположение, в срок от 2 /два/ дни от възникването на обстоятелствата, които налагат промяната, но не по-късно от 10 /десет/ дни преди пътуването. Тази промяна се счита за незначителна и клиентът няма право да се откаже от пътуването поради тази причина. Туроператорът уведомява Потребителя за подобна промяна.
2.1.5. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да прави размествания в предварително обявената програмата по дни при извънредни обстоятелства /влошени метереологични условия, забрани или указания на местните власти и др.п./като не дължи обещетение на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
2.1.6. В случаите, когато ТУРОПЕРАТОРЪТ направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от договора за организирано пътуване съгласно Закона за туризма, той е длъжен незабавно да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ, но не по-късно от 10 /десет/ дни преди началната дата на пътуването. Приемането на промените се удостоверява с допълнително споразумение към договора.
2.1.7. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да увеличи договорената обща пакетна цена на пътуването най-късно 20 /двадесет/ дни преди началната дата на пътуването като своевременно уведоми за тази промяна ПОТРЕБИТЕЛЯ при увеличаване на:
2.1.7.1. Цената на превоза на пътници, което е вследствие на промяна в цената на горивото или на други източници на енергия;
2.1.7.2. Увеличаване размера на данъци или такси върху включените в договора туристически уклуги, наложени от трета страна, която не участва пряко в изпълнението на туристическия пакет, включително туристически такси, такси за кацане или такси за отвеждане към или за слизане от борда на пристанища и летища;
2.1.7.3. Промяна в обменния валутен курс, относим към договора, след сключването му, с повече от 5%.
2.1.7.4. Във всички случаи промяната на цената по чл. 2.1.7. е съответна на увеличението на разходите, таксите и валутния курс по чл. 2.1.7.
2.1.7.5. Промяна на цената с по-малко от 8% се смята за незначителна и не е основание за отказ от пътуване.
2.1.8. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да информира в писмена форма ПОТРЕБИТЕЛЯ за промяната в общата цена в срок от 2 /два/ дни след възникване на обстоятелствата по чл. 2.1.7., но не по-късно от 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет.
2.1.9. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да прекрати договора за туристически пакет като възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички плащания, направени за туристическия пакет, без да дължи допълнително обезщетение, когато:
1. Набраният брой участници за туристическия пакет е по-малък от минималния брой, посочен в договора, и  ТУРОПЕРАТОРЪТ е уведомил ПОТРЕБИТЕЛЯ за прекратяването на договора не по-късно от:
а) 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност, по-голяма от 6 дни;
б) 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност от 2 до 6 дни;
в) 48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност, по-малка от 2 дни, или
2. ТУРОПЕРАТОРЪТ е възпрепятстван да изпълни договора поради непреодолими и извънредни обстоятелства и е уведомил пътуващия за прекратяването на договора без необосновано забавяне преди започването на изпълнението на туристическия пакет.
2.1.9.1. В случаите на стачка, отмяна на полет или фалит на авиокомпания, както и при ненабиране на минималния брой на участници по програмата, по изрично желание на ПОТРЕБИТЕЛЯ ТУРОПЕРАТОРЪТ може да предложи осъществяване на пътуването с друга авиокомпания или с по-малък брой участници. В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ посочва цена на пътуването, валидна при променените условия.
2.1.10. Съгласно Закона за туризма, във всички случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на:
2.1.10.1. Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
2.1.10.2. Непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на ТУРОПЕРАТОРА или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
По време на пътуването като такива се считат влошени метеорологични условия, усложнена обстановка по пътищата, забавяне на гранични пунктове, оказване на помощ на турист, национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограничения, природни бедствия, промяна в работното време на музеи и обекти, техническа авария или проблем с превозното средство по време на път и други изключителни обстоятелства. При тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото на разместване на елементи и промени в програмата и на действия според конкретно възникналата ситуация, без ТУРОПЕРАТОРЪТ да носи отговорност и да дължи неустойки за това.
2.1.11. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на ПОТРЕБИТЕЛЯ, включително когато поради алкохолно или наркотично опиянение възпрепятства изпълнението на програмата.
ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки ако поради хулигански прояви от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ му е отказал изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи.
2.1.12. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за услуги, които не са включени в организираното туристическо пътуване, но са избрани, организирани или заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
2.1.13. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред туристите за съхранение на личния багаж, пари, ценности, документи и други, включително и оставени в мястото на настаняване.
В подобни случаи екскурзоводът и ТУРОПЕРАТОРЪТ съдействат на потърпевшия до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група. Търсене на забравени вещи се извършва от ПОТРЕБИТЕЛЯ за негова сметка.
2.1.14. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност, не възмездява и не компенсира туристите, които са се отказали от консумацията на отделни услуги или по свое желание са се отклонили от програмата и по тази причина са пропуснали едни или други услуги по предварително договорената програма.
ТУРОПЕРАТОРЪТ не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън туристическия пакет.
ТУРОПЕРАТОРЪТ не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън стандартния пансионат, посочен в договора.
2.1.15. Освен в случаите на нанесена телесна повреда на ПОТРЕБИТЕЛЯ, причинена поради неизпълнение на задължения на Туроператора и в случаите на вреди, причинени умишлено или поради небрежност, отговорността на ТУРОПЕРАТОРА при неточно изпълнение на този договор не може да надвишава трикратния размер на цената на туристическия пакет.
2.1.16. В случаите, когато отговорността на контрагентите на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени от неизпълнението на услугите, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в Държавен вестник и влезли в сила за Република България, отговорността на ТУРОПЕРАТОРА е в рамките на тези ограничения.
2.1.17. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не извърши плащания в установените срокове се счита, че той желае да прекрати договора с произтичащите от това последици, съгласно разпоредбите на чл.2.2.10.
2.1.18. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получи обезщетение на стойност, равна на предоставения депозит при пълно неизпълнение на договора от страна на ТУРОПЕРАТОРА и по вина на последния. ТУРОПЕРАТОРЪТ не дължи обезщетение в случай, че неизпълнението не е по негова вина, включително в случаите по чл. 2.1.9.
2.1.19. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право във всеки един момент от пътуването едностранно да откаже да предостави част от включените в пакета услуги без да дължи неустойки или обезщетения в случай, че туристът с поведението си създава сериозен риск за сигурността или удобството на останалите туристи, на служители или съконтрагенти на ТУРОПЕРАТОРА или на държавни или общински служители в приемащата страна или за успешното продължаване на пътуването.
В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ не дължи връщане на платени от ПОТРЕБИТЕЛЯ суми по договора ако тези суми са заплатени на трети лица - контрагенти на ТУРОПЕРАТОРА и по правилата на тези трети лица съответните суми не подлежат на връщане и има право на обезщетение за всички причинени му от неправомерното поведение на туриста вреди.
2.1.20. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за наложени на туриста глоби и други санкции от оторизирани лица в приемащата страна за извършени от туриста правонарушения, като изхвърляне на боклук на нерегламентирано място, пушене на обществено място, непристойни външен вид и/или поведение, неспазване на правилата за движение и други подобни.
2.1.21. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи възстановяване на допълнителни разходи на ПОТРЕБИТЕЛЯ в случаи на пропуснати трансфери и екскурзии, поради негови закъснения както и за непредоставени услуги, поради неадекватното състояние или външен вид. В случаи, че поради изложените причини, за ПОТРЕБИТЕЛЯ или за ТУРОПЕРАТОРА възникнат допълнителни разходи, същите се поемат изцяло от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
2.1.21.1. При отпътуване от София, за София, както и при придвижване до друго населено място в рамките на туристическата програма, включително по време на екскурзии, ТУРОПЕРАТОРЪТ няма задължение да изчаква закъснели туристи повече от 20 минути след обявения час за отпътуване и не дължи обезщетение за неизползвани услуги от страна на закъснелите туристи, нито направените от тях по повод закъснението им разходи.
2.1.22. Времето за настаняване и напускане на хотела се определя от съответното място за настаняване. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за определеното време за настаняване и освобождаване, нито за промени в него.

2.2. Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ

2.2.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ТУРОПЕРАТОРА незабавно при промяна на адреса, посочен в този договор.
2.2.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплати в пълен обем и в установените в Договора срокове стойността на туристическите услуги.
2.2.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва законите на страната, за която пътува.
2.2.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика, съгласно международните медицински изисквания.
2.2.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите лични документи със съответната валидност за пътувания извън страната - лична карта със срок на валидност до крайната дата на пътуването и международен паспорт със срок на валидност 6 месеца от крайната дата на пътуването.
2.2.6. За деца под 18г., пътуващи сами или с единия от родителите - освен необходимия документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от единия/двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
2.2.7. При промяна цената на пътуване с повече от 8%, при съществена промяна на някоя от основните характеристики на туристическите услуги съгласно Закона за туризма или ако ТУРОПЕРАТОРЪТ не може да изпълни някое от договорените специфични изисквания на Потребителя, последният има право в посочен от ТУРОПЕРАТОРА срок:
1. да приеме предложената промяна, или
2. да прекрати договора, без да заплаща такса за прекратяване на договора.
Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати договора за туристически пакет, той може да приеме туристически пакет-заместител със същото или с по-високо качество, ако  ТУРОПЕРАТОРЪТ предлага такъв.
2.2.7.1. Във всички случаи Туроператорът информира ПОТРЕБИТЕЛЯ без необосновано забавяне за:
1. предложените промени в договора и за тяхното отражение върху цената на туристическия пакет;
2. срока, в рамките на който ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да уведоми  ТУРОПЕРАТОРА за решението си по чл.2.2.7 от тези общи условия и за последиците, ако пътуващият не реагира в рамките на посочения срок и
3. дали може да предложи туристически пакет-заместител и за неговата цена.
2.2.7.2. Когато промените в договора за туристически пакет съгласно чл. 2.2.7. или за туристически пакет-заместител водят до по-ниски качество или стойност на туристическия пакет, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на съответно намаление на цената.
2.2.7.3. Когато договорът за туристически пакет бъде прекратен съгласно чл. 2.2.7., т. 2 и пътуващият не приеме туристически пакет-заместител,  ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява всички плащания, които е получил от ПОТРЕБИТЕЛЯ или от негово име в срок до 7 дни след получаване на отказа на Потребителя, но не по-късно от 14 дни след прекратяването на договора.
2.2.8. В случаите по чл. 2.2.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ уведомява за решението си ТУРОПЕРАТОРА или туристическия агент в срок 3 /три/ дни от получаване на уведомлението, но не по-късно от 7 /седем/ дни преди началната дата на пътуването. В случай, че в посочения срок ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е уведомил ТУРОПЕРАТОРА се счита, че приема промяната.
2.2.9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получи обезщетение за претърпени от виновно неизпълнение на програмата за туристическо пътуване от ТУРОПЕРАТОРА вреди с доказан размер на същите освен в случаите, когато това се дължи нa:
2.2.9.1. Действия на трето лице, несвързано с изпълнение на договора, които не могат да се предвидят или избегнат.
2.2.9.2. Непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на ТУРОПЕРАТОРА.
2.2.10. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора, като заплати на ТУРОПЕРАТОРА неустойките, посочени в договора.
2.2.11. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати доброволно своето пътуване, през времетраенето му, всички допълнителни разходи, включително и транспортните, са за негова сметка. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените, но неизползвани услуги.
2.2.12. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прехвърли правото си на пътуване на трето лице, отговарящо на всички изисквания за пътуването след като е отправил до ТУРОПЕРАТОРА предизвестие на траен носител не по-късно от 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет.
2.2.12.1. В този случай и ПОТРЕБИТЕЛЯТ и третото лице са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на остатъка от общата цена на пътуването и на всички допълнителни такси, налози и други допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето.
Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.
2.2.13. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да спазва точно обявените начални часове за отпътуване и да се явява в състояние и външен вид, които му позволяват да участва в пътуването и които не причиняват неудобство на останалите туристи и на служителите на ТУРОПЕРАТОРА и неговите съконтрагенти.
В случай, че поради изложените причини за туриста или за ТУРОПЕРАТОРА възникнат допълнителни разходи, същите се поемат изцяло от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
2.2.14. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на намаление на цената на туристическия пакет, съответстващо на всяко намаление на разходите по чл. 2.1.7.1-2.1.7.3 когато намалението е настъпило след сключването на договора до започване на изпълнението на туристическия пакет. Намаляване при промяна на валутния курс може да се иска при промяна на валутния курс с повече от 5%. В този случай  ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да приспадне направените от него административни разходи от сумата, която ще възстанови на пътуващия.
2.2.15. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прекрати договора за туристически пакет преди започването на изпълнението му в случаите по чл. 89 ал. 5 от ЗТ.
2.2.16. Когато значителна част от туристическите услуги не може да се изпълни съгласно предвиденото в договора за туристически пакет,  ТУРОПЕРАТОРЪТ предлага на ПОТРЕБИТЕЛЯ, без допълнителни разходи, други подходящи туристически услуги по възможност със същото или с по-високо качество. В случай, че изпълнение на посочената разпоредба води до промяна в туристическия пакет в пакет с по-ниско качество от предвиденото в договора,  ТУРОПЕРАТОРЪТ предлага на ПОТРЕБИТЕЛЯ подходящо намаление на цената.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да откаже предложените от  ТУРОПЕРАТОРА други туристически услуги за продължаване на изпълнението на договора само когато те не са сравними с предвиденото в договора за туристически пакет или когато предложеното намаление на цената не е подходящо. В този случай или когато не е възможно да се предложат други туристически услуги за продължаване на договора, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на съответно намаляване на цената и/или на обезщетение за претърпените вреди. Когато несъответствието между договорените и действително предоставените услуги нарушава значително изпълнението на договора и  ТУРОПЕРАТОРЪТ не отстрани несъответствието в разумен срок, определен от ПОТРЕБИТЕЛЯ, последният може да прекрати договора за туристически пакет, без да дължи разходи за прекратяване на договора, и да поиска съответно намаление на цената и/или обезщетение за претърпените имуществени и неимуществени вреди.
В посочените случаи, когато договорът за туристически пакет включва и превоз на пътници,  ТУРОПЕРАТОРЪТ осигурява връщането на ПОТРЕБИТЕЛЯ до началния пункт на пътуването с равностоен вид транспорт без необосновано забавяне и без допълнителни разходи за ПОТРЕБИТЕЛЯ. Когато поради непреодолими и извънредни обстоятелства не е възможно да се осигури завръщането на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както е предвидено в договора,  ТУРОПЕРАТОРЪТ поема разходите за настаняването на ПОТРЕБИТЕЛЯ по възможност в равностойна категория място за настаняване за срок не повече от 3 нощувки, освен ако в нормативен акт не са предвидени по-големи срокове по отношение на съответните транспортни средства за връщането на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Посоченото ограничаване на сроковете не се прилага по отношение на лица с ограничена подвижност съгласно определението в чл. 2, буква "а" от Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г., както и по отношение на придружаващите ги лица, бременните жени, непълнолетните лица без придружител, както и на лицата, нуждаещи се от специална медицинска помощ, при условие че  ТУРОПЕРАТОРЪТ е бил уведомен за техните специфични нужди най-малко 48 часа преди започването на изпълнението на договора за туристически пакет.
2.2.17. При прекратяване на договора за организирано туристическо пътуване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ  по медицински /здравословни/ причини се прилагат условията и срокове за анулации, посочени в съответния договор.
2.2.18. Промяната на датата на пътуване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за едностранно прекратяване на договора за организирано туристическо пътуване и се прилагат условията и срокове за анулации, посочени в съответния договор.

3. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ


3.1. Цената на пътуването се формира като към общата пакетна цена се добавя стойността на всички допълнително заявени услуги, разликата в летищните такси и увеличението съгласно т.2.1.7. при наличието на такива.
3.2. Плащането се извършва в лева по фиксинг на БНБ в деня на плащането, в брой или по банков път.
3.3. Срокове на плащане:
3.3.1. Аванс в размер на 30% от общата цена, ако не е упоменато друго в договора
3.3.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ внася аванс до 3 /три/ дни от подписване на настоящия договор.
3.3.3. Пълно плащане до 21 /двадесет и един/ дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго.
3.4. Туроператорът има право да обявява промоционални цени за ранни записвания или други промоции. Промоционалните оферти са валидни само за сроковете и при условията, които са обявени от Туоператора. В случай, че Туроператорът обяви промоционални цени след сключване на съответния договор за организирано туристическо пътуване, то същите се прилагат само за новозаписани туристи при съответните условия и не могат да бъдат повод за искане от страна на Потребителя и/или останалите туристи по договора за редуциране на цената или основание за рекламация.

4. РЕКЛАМАЦИИ


4.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават по взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентния съд в гр. София.
4.1.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага с възможност за алтернативно решаване на потребителски спорове от съответни органи съгласно Закона за защита на потребителите. Орган за алтернативно решаване на спорове са помирителните комисии към Комисията за защита на потребителите.
4.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията по настоящия договор, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава незабавно да уведоми доставчика на услугите на място, както и незабавно да уведоми в писмен вид ТУРОПЕРАТОРА или неговият представител на място, с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
4.2.1.Когато някоя от туристическите услуги не отговаря на предвиденото в договора за туристическия пакет,  ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да отстрани несъответствието, освен когато:
1. това не е възможно, или
2. е свързано с непропорционално високи разходи предвид степента на несъответствието и стойността на засегнатите туристически услуги.
4.2.2. В случай, че  ТУРОПЕРАТОРЪТ не отстрани несъответствието извън случаите по чл. 4.2.1,. т. 1 и т. 2, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на обезщетение за вреди и подходящо намаление на цената за времето, през което е имало несъответствие на предоставените услуги с договора за туристическия пакет, освен ако  ТУРОПЕРАТОРЪТ докаже, че липсата на съответствие се дължи на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
Алтернативно, извън изключенията по чл. 4.2.1. т. 1 и т. 2, когато  ТУРОПЕРАТОРЪТ не отстрани несъответствието в рамките на разумен срок, определен от ПОТРЕБИТЕЛЯ, последният може сам да направи това и да поиска от  ТУРОПЕРАТОРА възстановяване на необходимите разходи. ПОТРЕБИТЕЛЯТ не дава срок когато  ТУРОПЕРАТОРЪТ откаже да отстрани несъответствието или в случаите, когато е необходимо отстраняването на несъответствието да стане незабавно.
4.3. В случай, че рекламацията не бъде удовлетворена на място, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да предяви надлежно рекламация, съдържаща подробно описание на фактите и обстоятелствата, свързани с неизпълнението в 14 /четиринадесет/ дневен срок след завършване на туристическото пътуване, предмет на договора.
В случай, че рекламацията бъде предявена устно, то ТУРОПЕРАТОРЪТ съставя и заедно с ПОТРЕБИТЕЛЯТ подписват протокол за предявената рекламация.
4.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да вземе становище по рекламацията в 30 /тридесет/ дневен срок от датата на получаването й. ТУРОПЕРАТОРЪТ оставя без разглеждане рекламация, за която не е уведомен по реда на чл. 4.2.

5. ВИЗИ, САНИТАРНИ И МЕДИЦИНСКИ ИЗИСКВАНИЯ, ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ


5.1. За страните, за които се изисква виза, при поискване от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя необходимите документи, изискуеми от съответното посолство - резервации, билети, ваучери, застраховки.
5.2. В случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ потърси съдействието на ТУРОПЕРАТОРА за подготовка и внасянето на документите в съответното посолство, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на ТУРОПЕРАТОРА изискуемите от посолството лични документи, като заплати и таксите за визата. Непредставянето на документите и незаплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
5.3. Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на консулската служба към посолството и не се гарантира от ТУРОПЕРАТОРА. В случай на отказ от страна на Посолството платените от ПОТРЕБИТЕЛЯ такси за издаване на визата не се връщат. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в съответната информация на ТУРОПЕРАТОРА по чл. 82 от ЗТ.
В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ не дължи връщане на платени от ПОТРЕБИТЕЛЯ суми по договора ако тези суми са заплатен на трети лица -контрагенти на ТУРОПЕРАТОРА и по правилата на тези трети лица съответните суми не подлежат на връщане.
5.4. Допускането на лица на територията на съответната държава, независимо от положена виза е в компетенциите на граничните служби. В случай на отказ даден ПОТРЕБИТЕЛ да бъде допуснат до територията на съответната държава, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи възстановяване на суми по договора, както и обезщетения.
5.5. Данни за всички изискуеми от ПОТРЕБИТЕЛЯ документи, необходими за осъществяване на пътуването се съдържат в предоставена от ТУРОПЕРАТОРА информация по чл. 82 от ЗТ в писмен вид.
5.6. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи неустойки или обезщетения, както и връщане на суми по договора ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не вземе участие в пътуването поради това, че не разполага с редовни документи /необходими визи, изискуеми документи за самоличност и др. подобни/
5.7. Посочените в настоящия договор и в допълнителната информация по чл. 2.2.5, 2.2.6, 5.1 и 5.2 изисквания са валидни за граждани на Република България.
5.8. ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя информация за медицинските и здравните изисквания, свързани с пътуването и престоя
5.9. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи обезщетение в случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯ не е изпълнил съответните здравни изисквания и не е допуснат до територията на съответната страна.
5.10. ТУРОПЕРАТОРЪТ издава всички необходими документи за пътуване, след заплащане на пълния размер на цената от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като му ги предоставят не по-късно от 5 /пет/ дни преди началната дата на пътуването. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да носи със себе си всички документи по време на пътуването.

6. ВАЛИДНОСТ НА ДОГОВОРА


6.1. Договорът е валиден от датата на подписване.
6.2. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен договора, а за всички неуредени въпроси се прилага ЗТ и българското законодателство.
6.3. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на договора се извършва в писмена форма.
6.4. При изменение на договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

на АЛЕКСЪНДАР ТУР КЪМПАНИ ООД

(Privacy Notice - GDPR)


Александър Тур Къмпани ООД, наричано по-долу накратко ДРУЖЕСТВОТО, в качеството си на администратор на лични данни, обработва личните данни съгласно Закона за защита на личните данни и в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните - РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27.04.2016г., наричан накратко РЕГЛАМЕНТА.
 

ОБЩИ ПРИНЦИПИ


Настоящата ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ влиза в сила от 25.05.2018г. и определя съответните процедури и действия, касаещи личните данни, които събира ДРУЖЕСТВОТО - как и за каква цел се използват и съхраняват, как се заличават, както и условията и целта при предоставяне на трети страни.

ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ може да бъде променяна и актуализирана с оглед привеждането й в съответствие с евентуални промени в българското и приложимото европейско законодателство, както и с евентуални промени в дейността на ДРУЖЕСТВОТО.

ДРУЖЕСТВОТО събира и обработва лични данни законосъобразно и единствено за целите, за които данните са събрани. Служителите на ДРУЖЕСТВОТО, които обработват лични данни, спазват следните принципи при осъществяване на служебните си задължения:

 • личните данни се събират при наличие на законово или договорно основание, както и при наличие на изрично съгласие от страна на субекта;
 • личните данни се събират за конкретни, точно определени и законни цели;
 • личните данни се обработват добросъвестно, като същите не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели;
 • личните данни са конкретни и точни, в обем, необходим за изпълнение на съответната дейност, като същите своевременно се актуализират;
 • личните данни се заличават или коригират, когато са неточни или не съответстват на целите, за които се обработват;
 • личните данни се обработват за период, не по-дълъг от необходимия за целите, за които са събрани.

Предоставянето на лични данни от служители и контрагенти на ДРУЖЕСТВОТО е задължително законово основание.

Предоставянето на лични данни на останалите субекти на данни е договорно основание.

В случай, че субект на данни не желае да предостави свои данни, с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде получател на каквато и да е услуга и не може да получи преддоговорна информация за услуги, осъществявани от ДРУЖЕСТВОТО и пътувания, за които последното действа като туроператор или туристически агент.
 

СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ


Данните следва да се предоставят на ДРУЖЕСТВОТО лично от субектите на данни или лично от родители/настойници за малолетни и непълнолетни лица - писмено чрез попълване и подписване на декларации, договори и анекси към тях на място в офиса или по електронен път.

Във връзка с изпълнение на своята дейност ДРУЖЕСТВОТО събира следните лични данни:

 • Лични данни: имена, ЕГН, номер и данни от лична карта/международен паспорт, адрес, телефон, имейл адрес.
 • Чувствителни лични данни: данни за здравето, хранителни предпочитания, както и специфични данни, изискуеми при предоставяне на услугата за издаване на визи и управление на човешките ресурси.
   

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ


 • За осъществяване на комуникация с клиенти/контрагенти на ДРУЖЕСТВОТО по повод конкретни туристически услуги и предоставяне на преддоговорна информация;
 • За сключване на договори за туристически пакети и индивидуални пътувания, за резервации на хотели, трансфери, самолетни билети и друг превоз, визови и други туристически услуги;
 • За сключване на застраховки - "Медицински разходи при болест и злополука на туриста", "Помощ при пътуване в чужбина" и "Отмяна на пътуване";
 • За съставяне на пътни листа и изготвяне на пълномощни за управление на МПС;
 • За сключване на договор - трудов, граждански и спазване изискванията на трудовото законодателство;
 • За счетоводни цели и изплащане на възнаграждения;
 • За маркетингови цели и за целите на статистиката.
   

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ


Лични данни се съхраняват за различен период от време в зависимост от целите, за които са събрани, и изискванията на действащото към момента законодателство:

 • Данни на клиенти, предоставени за целите на комуникацията и за целите на предварителни резервации, при запитване за пътуване - 30 дни, чрез изрично декларирано съгласие, освен ако субектът на данни не поиска "да бъде забравен" преди изтичане на този срок;
 • Данни на клиенти за изпълнение на конкретни договори за пътуване и резервации - 2 години и 6 месеца, считано от датата на приключване на изпълнението на конкретната услуга;
 • Данни на клиенти и контрагенти, предоставени за съхранение чрез изрично декларирано съгласие извън изпълнението на конкретен договор - 5 години, освен ако субектът на данни не поиска "да бъде забравен" преди изтичане на този срок;
 • Данни на клиенти за маркетингови и статистически цели - 5 години, след изрично декларирано съгласие, освен ако субектът на данни не поиска "да бъде забравен" преди изтичане на този срок;
 • Данни на клиенти за счетоводни цели - 10 години + 1 година от датата на съставяне на документа;
 • Данни на служители - 50 години + 1 година от датата на сключване на договора;
 • Данни на други лица - за срок до изпълнение на съответната цел, освен в случаите, когато тези лица поискат "да бъдат забравени" в съответствие с Регламента.
   

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА


ДРУЖЕСТВОТО предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги, и не предоставя лични данни на лица, които нямат отношение към пътуването на конкретния субект на данни, както следва:

 • Туроператори, хотели и други места за настаняване, самолетни компании, дружества, извършващи автобусни, железопътни или круизни пътувания;
 • Застрахователни компании за нуждите на сключване на застраховки, предвидени в Закона за туризма;
 • Екскурзоводи и водачи, наети от ДРУЖЕСТВОТО, за целите на комуникацията с участниците в конкретното пътуване;

ДРУЖЕСТВОТО предоставя лични данни на трети лица при наличие на законово основание за предоставяне на данните, както следва:

 • НАП, НОИ, КЗП, Служба по трудова медицина и други нормативно установени получатели, когато законодателството го изисква;

При наличие на претенции, свързани с изпълнението на задължения на ДРУЖЕСТВОТО като Туроператор или туристически агент или упражняване на права на ДРУЖЕСТВОТО, лични данни се предоставят на адвокат или адвокатска кантора.

ДРУЖЕСТВОТО не предоставя лични данни на трети страни за маркетингови цели.
 

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ


ДРУЖЕСТВОТО предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
 

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ


Субектът на лични данни има следните права:

 • Да получи информация за ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ на ДРУЖЕСТВОТО;
 • Да получи потвърждение дали и какви негови лични данни се обработват, както и достъп до тях, в зависимост от техническите възможности;
 • Да поиска от ДРУЖЕСТВОТО коригиране без ненужно забавяне на неточни лични данни, както и актуализирането и допълването им в случай на промяна;
 • Да поиска заличаване на неговите лични данни ако е отпаднало законовото основание за обработката им или данните не са необходими на ДРУЖЕСТВОТО за установяване, упражняване или защита от съдебни и други правни претенции;
 • Да поиска ограничаване на обработването на неговите лични данни, както и право на възражение срещу обработването им, когато няма нормативно основание за обработване на лични данни;
 • Да поиска преносимост на данните към друг Администратор - предоставени от ДРУЖЕСТВОТО в структуриран и общоупотребяван формат;
 • На жалба до надзорен орган /КЗЛД или компетентния Съд/ във връзка с обработване на личните му данни, когато законът предвижда такава възможност.

Посочените в настоящия раздел права субектът на лични данни може да упражни по кореспондентски път или на място в офис на ДРУЖЕСТВОТО като отправи своята писмена заявка, с ясно посочено основанието за нея.

ДРУЖЕСТВОТО следва да осигури упражняването на права на субекта, свързани със защита на личните данни, в сроковете и съгласно условията на Закона за защита на личните данни и в съответствие с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27.04.2016г.
 

ПРЕГЛЕД И ДОПЪЛВАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ


Настоящата ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, приета през месец май 2018г., се актуализира и/или допълва периодично при настъпване на промени в законодателството на Република България или ЕС.

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ДОГОВОРИ ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ДОГОВОРИ ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТИ

Предлаганата комбинация от туристически услуги представлява туристически пакет по смисъла на Директивата (ЕС) 2015/2302. Поради тази причина ще се ползвате от всички гарантирани в ЕС права, които се прилагат за туристически пакети. Дружеството Александър Тур Къмпани ООД с данни за контакт: адрес - гр. София 1202, ул. Поп Богомил 44, тел. - 00359 878 41 41 50, e-mail - outgoing@alexandertour.com, ще носи пълна отговорност за точното изпълнение на туристическия пакет като цяло.

В съответствие със законовите изисквания дружеството Александър Тур Къмпани ООД е предприело необходимите защитни мерки за възстановяване на вашите плащания и ако в туристическия пакет е включен транспорт - за осигуряване на вашето репатриране, в случай на несъстоятелност.

Основни права съгласно Директива (ЕС) 2015/2302:


 • Пътуващите ще получат цялата основна информация за туристическия пакет преди сключването на договора за туристическия пакет.
 • Винаги има поне един търговец, който отговаря за точното изпълнение на всички туристически услуги, включени в договора.
 • На пътуващите се предоставя телефонен номер за спешни повиквания или данни на звено за контакт, чрез което могат да се свържат с туроператора или с туристическия агент.
 • Пътуващите могат да прехвърлят туристическия пакет на друго лице след предизвестие в разумен срок и евентуално заплащане на допълнителните разходи.
 • Цената на туристическия пакет може да се увеличава единствено при нарастване на специфични разходи (например цените на горивото), когато това е изрично предвидено в договора, и във всеки случай не по-късно от 20 дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет. Когато увеличението на цената надвишава 8 на сто от цената на туристическия пакет, пътуващият може да прекрати договора. Когато туроператорът си запази правото да увеличава цената, пътуващият има право на намаление на цената, ако има намаление на съответните разходи.
 • Пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяването му, и да получат пълно възстановяване на всички плащания при съществена промяна на някой от основните елементи на туристическия пакет, различен от цената. Когато преди започване на изпълнението на туристическия пакет отговорният за туристическия пакет търговец анулира туристическия пакет, пътуващите имат право да получат обратно платените от тяхно име суми и ако е подходящо - съответно обезщетение.
 • Преди започване на изпълнението на туристическия пакет пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяване на договора, при настъпване на извънредни обстоятелства, като например сериозни проблеми със сигурността на мястото на дестинацията, които биха могли да засегнат туристическия пакет.
 • Пътуващите могат по всяко време преди започване на изпълнението на туристическия пакет да прекратят договора срещу подходяща и обоснована такса за прекратяване на договора.
 • Когато след започване на изпълнението на туристическия пакет съществени елементи от него не могат да бъдат предоставени съгласно договореното, на пътуващия трябва да бъдат предложени подходящи алтернативни услуги без допълнителни разходи. Пътуващите могат да прекратят договора, без да заплащат такса за прекратяване на договора, когато услугите не са предоставени в съответствие с договора и това съществено засяга изпълнението на туристическия пакет, а туроператорът не е отстранил проблема.
 • Пътуващият има право също на намаление на цената и/или обезщетение за претърпените вреди, в случай че туристическите услуги не са предоставени или са предоставени лошо.
 • Туроператорът трябва да окаже съдействие, когато пътуващият изпадне в затруднение.
 • Когато туроператорът изпадне в несъстоятелност, направените плащания ще бъдат възстановени. Когато туроператорът или туристическият агент изпадне в несъстоятелност след започване на изпълнението на туристическия пакет и в него е включен превоз, репатрирането на пътниците е осигурено. Дружеството Александър Тур Къмпани ООД се ползва със защита при несъстоятелност в Армеец АД. Пътуващите могат да се обърнат към това образувание или когато е приложимо, към компетентния орган Армеец АД със седалище и адрес на управление - София 1000 ул. Стефан Караджа №2, тел.+359 2 8119100, факс +359 2 8119103, ако изпълнението на услугите е отказано поради несъстоятелността на дружеството Александър Тур Къмпани ООД.

Директива (ЕС) 2015/2302, както е транспонирана в националното законодателство,
можете да намерите като линк към Закона за туризма на интернет страницата на Министерството на туризма.